پست های ارسال شده در مهر سال 1384

هپروتاً هپروتا، مغروق در اعماقِ منتها اليهِ ژرفايِ افکار و خيالاتِ &^!~#@ و ٪]@;*} و  .~.~. و نتيجتـــــاً لبخندی گـــَــل و گــُــشاد نقش ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 27 بازدید