پست های ارسال شده در دی سال 1382

اِه! پس من کوشَم؟!   ..مرگ در يک قدمیست..:(..اونهمه بچه..اونهمه زندگی..اونهمه اميد..سر جمع چقد طول کشيد؟ چه اعتباری هست که امشب زمين ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 27 بازدید