پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1382

~~~

عجب هــــــــــــــوای خنکِ تــوپِ بارونی ِ ملس ِ بهاری دو-نفرهء کیف انگیزناکی بود، امـــــــــــــروز عصر! چــــــــــــی؟!!! پنجره رو باز نکردین؟! ... ادامه مطلب
/ 14 نظر / 33 بازدید