دلم هم تنگه و هم تنگ نیست پرتقال من*

دنیا، زندگی، زندگی توی دنیا پر از رمز و راز کوچک و بزرگ است که خوب است آدم بلدشان باشد. خوب است آدم به یادشان داشته باشد و بکار ببردشان وقتهای ارتباط با خودش و با دیگران. یکی از این رازها اینست که آدمها هرقدر هم بزرگ و مسلط بر امور -- به لحاظ سنی، سواد، ثروت، موقعیت اجتماعی و شغلی -- لحظاتی دارند که ترسیده و تنها و خسته اند. و این هیچ اشکالی ندارد. اینکه آدم یادش باشد خوب است به این لحاظ که می تواند به خودش و دیگران در این لحظه ها قوت قلب بدهد و یادآوری کند که اینها می گذرد و گاهی ترسیدن خیلی هم عادی و انسانی ست.

*

/ 0 نظر / 80 بازدید