در ستایش شرکتهای خدماتی!

دستهاش لغزید روی شماره‌گیر سورمه‌ای تلفن. به سه شماره کسی پشت خط الو می‌گفت. خیلی محکم سفارش داد: مشترک شمارهء 935 هستم. یک ع.ش.ق.ب.ا.ز.ی آرام و سبک، بی ش.ه.و.ت، بدون پیش‌پردازش و پس‌پردازش احساسات. نیم ساعت دیگه منتظرم.
- سفارشتون ثبت شد. نیم ساعت دیگه اونجاس.

/ 0 نظر / 77 بازدید